Permanent Mission of the Kingdom of the Netherlands to the UN, United States

Stage

Stage bij Politieke Zaken of Ontwikkelingssamenwerking, Humanitaire Zaken en Mensenrechten

De Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de Verenigde Naties in New York biedt stagemogelijkheden voor studenten die een VN-relevante studie volgen en in een vergevorderd stadium van hun studie zijn. Uitgangspunt is een stage van circa vijf maanden in de eerste of tweede helft van het jaar.

Inleiding in de Permanente Vertegenwoordiging (PV) van de Verenigde Naties (VN)

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag houdt in het buitenland contact met zowel overheden, via ambassades, als met internationale organisaties, via missies of "permanente vertegenwoordigingen".

De Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging (PV) bij de Verenigde Naties (VN) onderhoudt in New York de dagelijkse contacten met het VN-hoofdkwartier en fungeert als uitkijkpost voor ontwikkelingen die voor Nederland van belang zijn. De diplomaten van de PV verwoorden de Nederlandse belangen en standpunten tijdens besprekingen en onderhandelingen bij de VN en rapporteren aan Den Haag over de besprekingen en ontwikkelingen.

De PV heeft vier afdelingen: een politieke afdeling, een afdeling ontwikkelingssamenwerking, humanitaire zaken en mensenrechten , een militaire afdeling en een afdeling voor algemene zaken.

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties bestaat uit alle lidstaten van de VN. De vergadering komt in een jaarlijkse sessie bijeen. De jaarlijkse sessie begint normaal gesproken op de derde dinsdag van september en duurt tot half december. De dagelijkse gang van zaken wordt behandeld binnen de zes commissies van de Algemene Vergadering.

 • eerste commissie: ontwapening en internationale veiligheid;
 • tweede commissie: economische en financiële onderwerpen. Hier worden zaken behandeld als klimaatverandering, zittingen van UNICEF en UNDP, ontwikkelingssamenwerking, water en sanitatie, milieu en sociale ontwikkeling;
 • derde commissie: sociale, humanitaire en culturele vraagstukken. Hier worden voornamelijk zaken met betrekking tot mensenrechten behandeld;
 • vierde commissie: speciale politieke zaken en dekolonisatie;
 • vijfde commissie: administratieve en budgettaire zaken. Hier komt een scala aan hoog-politieke onderwerpen aan de orde, als de VN-begroting, hervorming van het VN-personeelsbeleid, ethiek, "accountability", en het "Capital Master Plan"(de renovatie van het VN-hoofdkwartier);
 • zesde commissie: (internationale) juridische zaken. Hier worden onder andere het Internationale Strafhof, de internationale straftribunalen (van Rwanda, voormalig Joegoslavië, Cambodja, Sierra Leone, en binnenkort Libanon), zeerecht, anti-terrorisme en "Den Haag als juridische hoofdstad van de wereld" besproken.

Voorts volgt de Nederlandse PV o.a. ook nauwgezet Veiligheidsraadbesprekingen en is Nederland binnen de Peacebuilding Commission voorzitter van de landenspecifieke bijeenkomsten met betrekking tot Sierra Leone.

Op de PV houdt de politieke afdeling zich bezig met de eerste, vierde, vijfde en zesde commissies, met de Veiligheidsraad en de Peacebuilding Commission. De (sociaal-) economische afdeling houdt zich bezig met de tweede en derde commissies.

Stage lopen op de PV

Een stageperiode in het voorjaar loopt doorgaans van medio januari tot juli. In het najaar is het doorgaans van half augustus tot eind december. De stage is bedoeld voor studenten die in het laatste jaar van een master-opleiding zijn.

De PV heeft verschillende stageplaatsen beschikbaar op de afdeling politieke zaken of de afdeling ontwikkelingssamenwerking, humanitaire zaken en mensenrechten. Stagiairs draaien volledig mee met de PV en krijgen zo een unieke kijk in de keuken van zowel de PV als buitenlandse post van het ministerie van Buitenlandse Zaken, als van de VN als internationale organisatie.

Stagiairs bij de PV ervaren hun stage doorgaans als intensief en leerzaam. Er worden lange dagen gemaakt en er wordt hard gewerkt; tegelijk is de werksfeer goed, open en informeel. Het werk van de stagiair wordt zeer gewaardeerd en er is uitdrukkelijk ruimte voor eigen initiatief.

Werkzaamheden van de stagiairs

Inhoudelijk hangt het werk van de stagiair af van de commissie waar hij/zij geplaatst is (voor een uitleg van de zes commissies zie het hoofdstuk 'inleiding in het werk van de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging (PV) bij de Verenigde Naties (VN)'). Over het algemeen verrichten de stagiairs de volgende werkzaamheden:

 • bijwonen, rapporteren en analyseren van VN-besprekingen en bijeenkomsten van de EU;
 • ondersteunen en adviseren van de diplomaat van de commissie die de stagiair volgt (deze en de vorige taak zijn de voornaamste werkzaamheden van de stagiairs);
 • onderzoek doen op bepaalde onderwerpen die voor de PV van belang zijn;
 • (helpen) organiseren van vergaderingen, seminars en ontvangsten;
 • het gehele jaar moet gerekend worden op een forse werkdruk.

Profiel van de stagiairs

Om in aanmerking te komen voor een stage bij politieke zaken of de afdeling ontwikkelingssamenwerking, humanitaire zaken en mensenrechten van de PV in New York dient de geïnteresseerde:

 • in het laatste jaar van een master-opleiding te zijn;
 • aantoonbare affiniteit met internationale betrekkingen en het werken in een internationale omgeving te hebben;
 • niet eerder bij het ministerie van Buitenlandse Zaken of een vertegenwoordiging daarvan stage gelopen te hebben;
 • de Engelse taal (en bij voorkeur minimaal één andere VN-taal) zeer goed te beheersen;
 • de Nederlandse nationaliteit te hebben.

De stage is specifiek bedoeld voor studenten en dient in het kader van een opleiding te passen. Indien u in de beoogde stageperiode niet meer studeert of bent afgestudeerd, kunt u niet voor deze stage in aanmerking komen.

Praktische informatie

Er kan zowel stage gelopen worden in de eerste als in de tweede helft van het jaar. In beide gevallen duurt de stage in principe vijf tot zes maanden. In het najaar vindt de stage (met enige flexibiliteit) van augustus tot Kerstmis plaats. In het voorjaar zijn er van januari tot juli plaatsen beschikbaar.

Tijdens de stage krijgt de stagiair een stagevergoeding van EUR 550,00 bruto per maand, bij een volledige werkweek van 36 uur (op dit bedrag vindt nog inhouding plaats van loonbelasting en sociale lasten) en een tegemoetkoming in de woonkosten van maximaal EUR 315,00 per maand.

De tegemoetkoming in de woonkosten wordt alleen onder de volgende voorwaarden verstrekt:

Huisvesting dient in New York te zijn.
Een kopie van de huurovereenkomst dient bij HDPO/PM/WS te worden overlegd; indien de huurkosten lager zijn dan de maximale pensionvergoeding, worden slechts de daadwerkelijke kosten vergoed.

Deze twee bedragen worden door HDPO maandelijks op de bankrekening van de stagiair in Nederland gestort.

De vlucht naar en van New York evenals reiskosten voor het woon-werkverkeer, worden niet vergoed.

Sollicitatieprocedure

De uiterste datum voor het indienen van sollicitatiebrieven voor stages in het voorjaar van 2017 is 30 september 2016. De definitieve selectie voor die periode hopen wij begin november 2016 bekend te maken

Een verzoek om stage te lopen op de PV in New York dient te bestaan uit de volgende documenten:

 • een sollicitatiebrief van maximaal 1 pagina met daarin de motivatie, de periode en duidelijke vermelding of voorkeur uitgaat naar politieke zaken of de afdeling ontwikkelingssamenwerking, humanitaire zaken en mensenrechten;;
 • een curriculum vitae;
 • een getekende aanbevelingsbrief met briefhoofd.

Uw sollicitatie kunt u richten aan Mr. Gerben Planting, stage coordinator, ofwel per email sturen naar de algemene postbus van de PV VN ( nyv@minbuza.nl) of per reguliere post naar:

Permanent Mission of the Kingdom of the Netherlands to the United Nations
Attn. Mr. Gerben Planting
666 Third Avenue, 19th floor
New York, N.Y. 10017 USA

Voor verdere informatie over de PV, het ministerie van Buitenlandse Zaken of de VN verwijzen wij u naar de volgende websites: www.netherlandsmission.org, www.minbuza.nl, www.un.org.